27, జులై 2013, శనివారం

నూటపదహారేళ్ళ నండూరి వారి కి ఈ యెంకి....

'ఎంకెవ్వరని లోకమెపుడైన కదిపితే వెలుగు నీడల వైపు వేలు చూపింతు'.... 

నాయుడు బావ దే యెంకి .... యెంకి వంటి పిల్ల లేదోయి బావా! 

  నూటపదహారేళ్ళ నండూరి వారి కి ఈ యెంకి....
గుండె గొంతుకలోన కొట్లాడుతాదీ
      కూకుండనీదురా కూసింతసేపు !
ఆ చిత్రముకు మెరుగు నీ చక్కదనమే !
       యీ చిత్తమునకు వెలుగు నీ యెంకితనమే !ఎకసకె మెవరికి తెలుసు ?
 ఎంకిచిలుక మనుసు గడుసు !
అద్దమేలంటాది అందాలు తెలప
ముద్దుమాటలకెంకిదె ముందునడక
జాము రేతిరి యేళ జడుపు గిడుపూ మాని
 సెట్టు పుట్టా దాటి సేనులో నేనుంటె
  మెల్లంగ వస్తాది నా యెంకీ !
   సల్లంగ వస్తాది నా యెంకీ !సుక్కెక్కడున్నాదొ సూడవే చెల్లీ
బారెడైనా కొండ పైకి సాగిందేమొ
సుక్కెక్కడున్నాదొ సూడవే చెల్లీ

తాను నిలిపిన గడువు దాటిపోనేలేదు
కాలుసేతులు పక్కకంటుకొని పోనాయి   ఎంకి వన్నెల చీర నెగిరె వెన్నెల పూలు
      ఎండుటాకుల గొలుసు వెండి తీగెలుచేరె!

***************************************************************************************************************************************************************************************************


 

మనస్వి © 2008. Template Design By: SkinCorner